CHUNG CU THANH BINH

Dự án mô hình: CHUNG CU THANH BINH
Tỷ Lệ : 1/100
Kích thước : 1,7m x 2,7m
Thời gian thực hiện : 30 ngày
Chủ đầu tư : PVC – IC