BIEN HOA NEWCITY

Dự án mô hình: Bien Hoa Newcity
Tỷ Lệ : 1/350
Kích thước : 6,0m x 8,0m
Thời gian thực hiện : 35 ngày
Chủ đầu tư: Hung Thinh Land