FLC LUXCIY & THE COASTAL HILL QUY NHƠN

Dự án mô hình: FLC LUXCITY & THE COASTAL HILL QUY NHƠN
Tỷ Lệ : 1/300
Kích thước : 3,5m x 6,0m
Thời gian thực hiện : 30 ngày
Chủ đầu tư: Tập đoàn FLC