SCENIA BAY NHA TRANG

Dự án mô hình: Scenia Bay
Tỷ Lệ : 1/100
Kích thước : 1,2m x 2,0m
Thời gian thực hiện : 25 ngày
Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Nam Tiến Lào Cai