DỰ ÁN D - ONE

Dự án mô hình: D – ONE
Tỷ Lệ : 1/100
Kích thước : 2m x 3.0m
Thời gian thực hiện : 35 ngày
Chủ đầu tư : Công Ty DHA