MOONLIGHT BOULEVARD

Dự án mô hình: MOONLIGHT BOULEVARD
Tỷ Lệ : 1/100
Kích thước : 2,2m x 3,2m
Thời gian thực hiện : 20 ngày
Chủ đầu tư : Tập Đoàn Hưng Thịnh