Pi City Thạnh Xuân

Dự án mô hình: Pi City Thạnh Xuân
Tỷ Lệ : 1/100
Kích thước : 4.6m x 7.5m
Thời gian thực hiện : 35 ngày
Chủ đầu tư : Pi Group