VICTORIA GARDEN

Dự án mô hình: VICTORIA GARDEN
Tỷ Lệ : 1/100
Kích thước : 1.5m x 2m
Thời gian thực hiện : 20 ngày
Chủ đầu tư : CTY NGUYÊN HẠNH LỢI